Regels, Privacy en Integriteit

Het Oranje Fonds maakt gebruik van verschillende interne regels en regelgeving vanuit de wet en de sector om ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan aan allen met wie en voor wie wij werken. Twee belangrijke aspecten willen we er hier uitlichten.

 

Privacyverklaring

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Om onze missie te realiseren werken wij samen met vele sociale initiatieven, vrijwilligers en overige samenwerkingspartijen en ontvangen steun van particuliere donateurs, loterijen en diverse andere partners. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van alle betrokkenen bij het Oranje Fonds. Privacy is een fundamenteel recht dat wij respecteren en beschermen. Met de privacyverklaring willen wij je helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Integriteit: Gedragscode

Het Oranje Fonds hecht veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons Fonds werkt of namens ons Fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld, waarin richtlijnen staan waar wij ons aan houden. Hiermee is voor iedereen duidelijk waar wij voor staan.

Gedragscode

Handhaving van deze regels: mogelijkheden om in actie te komen

Als u van mening bent dat er onvoldoende recht wordt gedaan aan u, uw sociaal initiatief of aan het maatschappelijk belang dat het Oranje Fonds dient, zijn er de volgende mogelijkheden om dat aan de orde te stellen.

1. Heroverweging

Als u het niet eens bent met een besluit over een aanvraag, dan kunt u een verzoek tot heroverweging van dit besluit indienen binnen drie maanden na de ontvangst daarvan.

Heroverweging

2. Klachtenreglement

Als u het niet eens bent met de wijze waarop u door het Oranje Fonds of één van haar medewerkers bent bejegend kunt u op basis van het Klachtenreglement een klacht indienen. Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u  eerst contact opneemt met de betrokken medewerker van ons Fonds. U kunt uw  klacht sturen naar: klacht@oranjefonds.nl.

Klachtenreglement

3. Meldregeling

Als u vermoedt dat er sprake is van een misstand of een inbreuk, waarbij het Oranje Fonds op enigerlei wijze betrokken is, kunt u dat melden op basis van de Meldregeling. U kunt hierbij denken aan fraude, ongewenst gedrag of machtsmisbruik.

Meldregeling

Uitleg indienen heroverwegingsverzoek, klacht of melding

In het overzicht mogelijkheden indienen heroverwegingsverzoek, klacht of melding worden alle stappen die je daarvoor moet ondernemen nog eens op een rij gezet.

Overzicht mogelijkheden indienen heroverwegingsverzoek, klacht of melding