Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Deze sociale missie maakt het essentieel voor het Oranje Fonds om samen te werken met iedereen die eraan wil bijdragen en meedoen. Waarbij iedereen welkom is, vanuit individuele betrokkenheid of namens een organisatie of bedrijf.

Uw betrokkenheid is heel belangrijk voor het Oranje Fonds, zoals wanneer u:

 • meedoet aan onze activiteiten;
 • een aanvraag doet voor een financiële bijdrage;
 • het Oranje Fonds financieel steunt;
 • op de hoogte wilt zijn van onze activiteiten.

 

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens

Met deze privacyverklaring willen wij u helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Neemt u contact met ons op wanneer u vragen of opmerkingen heeft? Deze privacyverklaring - voor het laatst aangepast op 24 april 2018 - is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door het Oranje Fonds.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Het Oranje Fonds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Stichting Oranje Fonds
Postbus 90 - 3500 AB Utrecht
Maliebaan 18 - 3581 CP Utrecht
T: 030 6564524 (van 9.00 tot 17.00 uur)
E: contact@oranjefonds.nl
KvK nummer:41151564

Functionaris voor de gegevensbescherming:
Dhr. B.M. (Berrie) Jurg 
T: 0306564524 (ma, di, wo, do)
E: berrie.jurg@oranjefonds.nl


De momenten waarop wij uw persoonsgegevens ontvangen

Stichting Oranje Fonds ontvangt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Een aantal voorkomende situaties:

 • u wilt een financiële bijdrage aanvragen voor een project van uw organisatie of meedoen aan een van onze campagnes. Wij ontvangen in dat geval uw persoonsgegevens via webformulieren in Mijn Oranje Fonds. Of wanneer u contact heeft met ons Campagneteam, projectadviseurs of projectbegeleiders via e-mail of telefoon;
 • u wilt deelnemen aan onze activiteiten. Wij ontvangen in dat geval uw persoonsgegevens via formulieren op onze websites. Of wanneer u contact heeft met ons Campagneteam via e-mail, telefoon of chat.
 • u doet een gift aan het Oranje Fonds. Wij ontvangen in dat geval via onze webformulieren of contact per e-mail, telefoon, of SMS uw naam, adres en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het registreren en verder verwerken van uw gift.
 • u wilt op de hoogte zijn van de activiteiten van het Oranje Fonds en schrijft zich in voor een van onze e-mail nieuwsbrieven. Wij ontvangen uw toestemming met datum, uw initialen, voornaam, achternaam en e-mailadres. Uiteraard kunt u zich in elke nieuwsbrief uitschrijven.
 • u gaat een overeenkomst aan met het Oranje Fonds. Wij ontvangen gegevens via onze webformulieren of contact per e-mail of telefoon of tijdens een gesprek.
   

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van verschillende relaties (als particulier, namens een organisatie of bedrijf). Zo kan het zijn:

 • dat wij uw persoonsgegevens ontvangen als particulier persoon. Voorbeelden: U wilt Maatje worden, u doet een gift of wordt Vriend van het Oranje Fonds.
 • en dat wij uw persoonsgegevens ontvangen als contactpersoon van een organisatie, bedrijf of overheid. Voorbeelden: U doet een aanvraag voor een financiële bijdrage namens uw stichting. U heeft contact met ons rond een gift van uw bedrijf. U doet met uw vereniging mee aan de Oranje Fonds Collecte. U heeft contact met ons over een Oranje Fonds op Naam van uw organisatie.

In dat geval verwerkt het Oranje Fonds uw persoonsgegevens per (soort) relatie, voor de juiste dienstverlening en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Persoonsgegevens 

Het Oranje Fonds kan – afhankelijk van de situatie - de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • bankrekening;
 • functie;
 • IP-adres;
 • foto’s;
 • burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat;
 • eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een bijdrage, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst (bijvoorbeeld dieetwensen), donatie, of aangaan van een overeenkomst.

 

Doeleinden 

Het Oranje Fonds verwerkt persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 • informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten;
 • werving van deelnemers voor onze activiteiten;
 • afhandeling van aanvragen voor financiële bijdrage aan projecten of deelname aan campagnes;
 • werving van (potentiële) donateurs;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;
 • duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk van deelnemers, (potentiële) donateurs en aanvragers bij het verwezenlijken van onze missie.


Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen;
 • vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het voeren van geschillen;
 • sollicitaties en personeelsadministratie.

 

Grondslagen 

Het Oranje Fonds verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG: 

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting.


Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat het Oranje Fonds hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • de bescherming van financiële belangen; 
 • het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het verwezenlijken van onze missie;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten

 

Verstrekking aan derden

Met onze programma’s en campagnes brengt het Oranje Fonds personen met elkaar in contact voor deelnemen, samenwerking en/of kennisdeling. Daarbij kan het Oranje Fonds persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld:

 • u hebt interesse om Maatje te worden (Maatjes Gezocht) of komt in actie tijdens onze campagne NLdoet. In dat geval geven wij voorafgaand en bij uw aanmelding aan dat uw gegevens worden uitgewisseld met de organisatie die het Maatjesproject of de Nldoet activiteit uitvoert. Zodat de organisatie contact met u kan opnemen over uw deelname.
 • u bent contactpersoon van een organisatie die meedoet aan een van onze programma’s, zoals ‘Vrijwillige Zorg’ of ‘Meer Kansen voor Jongeren’. Bij de start van het programma spreken de contactpersonen van de deelnemende organisaties met het Oranje Fonds af hoe zij tijdens het programma omgaan met de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens. Zodat deelnemers kunnen samenwerken en kennisdelen.
   

Verder kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen met derden. Dat komt voor in de volgende situaties:

 • het Oranje Fonds maakt voor de bovengenoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals leveranciers op gebied van ICT, Fondsenwerving, verzendhuizen, onderzoek, verzekeringen en (personeels)administratie. In dat kader worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. In alle gevallen zorgt het Oranje Fonds ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.


Bij een wettelijke verplichting:

 • uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer het Oranje Fonds aan een wettelijke verplichting moet voldoen. 
   

Het Oranje Fonds zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen.
 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Het Oranje Fonds zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Er kan een voor het Oranje Fonds bijzonder belang zijn om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld in relatie tot een contract of anderszins juridische overeenkomst.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.
Verder worden uw gegevens verwijderd als u niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk. Is er sprake (geweest) van:

 • een financiële bijdrage van het Oranje Fonds of een gift aan het Oranje Fonds? Dan bewaren wij persoonsgegevens 7 jaar.
 • deelname aan een activiteit, campagne of programma zonder financieel aspect? Dan bewaren wij persoonsgegevens 4 jaar.
 • contact in het kader van werving van deelnemers of donateurs dan wel een informatieverzoek? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar.
 • contact in het kader van een sollicitatie, of andere duidelijk eenmalig contactmoment? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 3 maanden.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft het Oranje Fonds de volgende maatregelen getroffen:

 • maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen te garanderen;
 • maatregelen gericht op het tijdig kunnen herstellen van de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens bij een fysiek of technisch incident; 
 • en we hebben adequate procedures voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid van de genomen veiligheidsmaatregelen (o.a. security-audits).


Op technische vlak hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • twee factor authenticatie, logging, up to date firewalls en virusscanners, software tegen malware-aanvallen, het periodiek maken van back-ups, software en procedures waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.


Daarnaast hebben we volgende organisatorische maatregelen genomen:

 • het beperken van de kring van functionarissen die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het verlenen van toegang aan deze personen tot enkel persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het overeengekomen van een geheimhoudingsbeding met een boeteclausule met alle personen aan wie toegang tot persoonsgegevens zal worden verleend;
 • het bewaren van persoonsgegevens op servers in een afgesloten ruimte;
 • het bewaren van papieren dossiers in afsluitbare kasten;
 • het creëren van informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers;
 • het opstellen van duidelijke protocollen en procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging;
 • het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.
   


Profilering

Het Oranje Fonds streeft naar het duurzaam en afgestemd betrekken van zijn actieve netwerk. Dat wil zeggen aanvragers, deelnemers en (potentiële) donateurs die bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Om dit te kunnen doen maken wij analyses. Dit doen wij om onze informatie af te stemmen en voor evaluatie en analyse. Wat vinden aanvragers, deelnemers en donateurs belangrijk? Waar doen ze graag aan mee? 
 

Cookies

Het Oranje Fonds gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en soms ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u één van onze websites of apps gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • het surfen op de websites van het Oranje Fonds makkelijker voor u wordt;
 • we kunnen meten hoe onze websites en apps worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • we kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op uw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet.


Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Welke cookies gebruiken wij? Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken:

 • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat onze websites correct kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteiten 'login'.
 • Met Analytics cookies. Hiermee verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website gebruik te meten kunnen wij onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Social media cookies van derden. Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van pagina’s via social media. 

U hebt verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 • u hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. 
 • wanneer u een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we uw verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij uw identiteit kunnen vaststellen of wanneer u langer dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek deed.
 • wij kunnen uw verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • u hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door het Oranje Fonds van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. 
 • u hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door het Oranje Fonds. Zowel bij ons, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens


Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Wilt u een verzoek doen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

Stichting Oranje Fonds
T.a.v. de heer B.M (Berrie) Jurg
Postbus 90 - 3500 AB Utrecht
T: 030 6564524 (ma, di, wo, do)
E: berrie.jurg@oranjefonds.nl


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2018. Stichting Oranje Fonds kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.