Vermogens- en beleggingsbeleid

Het Oranje Fonds is een hybride fonds. Onze inkomsten komen enerzijds uit fondsenwerving en loterijen en anderzijds uit de beleggingsresultaten van ons eigen vermogen. Met de inkomsten uit ons eigen vermogen bekostigen we in ieder geval de kosten van onze eigen organisatie zodat alle externe inkomsten direct aan de doelstelling besteed kunnen worden.

Een solide vermogens- en beleggingsbeleid is het fundament van ons werk. Dankzij deze financiële basis bevorderen we dagelijks de betrokkenheid in de samenleving. Dit doen we met een vermogen van circa € 240 miljoen.

Vermogensbeleid
Ons vermogen is een zelfstandige bron van inkomsten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeleid, daarbij geadviseerd door fiduciair beheerder IBS Capital Allies. 
Centraal in het beleid staan: de instandhouding van het vermogen (meegroeiend met de inflatie) en een verantwoorde maatschappelijke belegging van het vermogen. De opbrengsten uit het vermogen worden in de eerste plaats aangewend om de kosten van onze eigen organisatie te dekken. Daarnaast kan het vermogen, of de opbrengst daarvan, jaarlijks voor maximaal € 5 miljoen worden aangesproken ter versterking van ons toekenningenbudget. De hoogte van deze versterking wordt per jaar vastgesteld en is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Beleggingsbeleid
We stellen ons ten doel het vermogen maatschappelijk verantwoord en waar dat kan ‘missiegerelateerd’ te beleggen. Daarbij letten we niet alleen op de kosten en het rendement, maar ook op de risico’s. Deze dienen zo laag mogelijk te zijn ten opzichte van de risico-/rendementskarakteristieken van de beleggingen in hun totaliteit. Dat leidt tot een gematigd defensief profiel met een langjarig streefrendement van 3,5% tot 4%.
Het Oranje Fonds hanteert de volgende spreiding:
• 10-30% vastrentende waardes (bijv. obligaties en deposito’s)
• 25-50% aandelen
• 30-50% alternatieve beleggingen (bijv. missiegerelateerd vastgoed)

Duurzaamheid beleggingen
Alle beleggingen van het Oranje Fonds voldoen aan duurzaamheidscriteria:
- De beheerders zijn ondertekenaar van de UNPRI en hanteren een best-in-class aanpak
- Alle beheerders voldoen aan de richtlijnen van de UN Global Compact
- Beleggingen in wapens, tabak, alcohol en gokken zijn uitgesloten
- Meting van bepaalde SDG’s en carbon footprint is geïntegreerd in het beleggingsproces

Voor de screening op het gebied van duurzaamheid maakt het Oranje Fonds (indirect) gebruik van een drietal toonaangevende researchbureaus.

Veelgestelde vragen

placeholder