Regels, meldcode, statuten en klachtenreglement Oranje Fonds

Het Oranje Fonds maakt gebruik van verschillende interne regels, regels vanuit de wet en de branche. 

Privacyverklaring

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Deze sociale missie maakt het essentieel voor het Oranje Fonds om samen te werken met iedereen die eraan wil bijdragen en meedoen. Hierbij komt soms kijken dat we gegevens van je nodig hebben om bijvoorbeeld een aanvraag te verwerken. Met deze privacyverklaring willen wij je helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Gedragscode

Het Oranje Fonds hecht veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons Fonds werkt of namens ons Fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld, waarin richtlijnen staan waar wij ons aan houden. Hiermee is voor iedereen duidelijk waar wij voor staan.

Gedragscode

Uitleg indienen melding of klacht

In het overzicht mogelijkheden indienen melding of klacht worden alle stappen die je moet ondernemen om een melding of klacht te doen uitgelegd. 

Overzicht mogelijkheden indienen melding of klacht

Meldcode

Als je vermoed dat Oranje Fonds (mogelijk) niet integer handelt of niet voldoet aan wet- en regelgeving en het niet ten opzichte van jezelf, dan geldt de Meldcode vermoedelijk misbruik. Om dit te melden gebruik je de meldcode. In het overzicht mogelijkheden indienen melding of klacht worden alle stappen uitgelegd. 

Meldcode

Heroverweging

Als u het niet eens bent met een besluit over een aanvraag, dan kunt u een verzoek tot heroverweging van dit besluit indienen binnen drie maanden na de ontvangst daarvan.

Heroverweging

Klachtenreglement

Als jouw klacht betrekking heeft op een handeling of gedrag van een medewerker van het Oranje Fonds ten opzichte van jezelf, dan geldt het klachtenreglement. Als je een klacht hebt, dan stellen wij het op prijs dat je eerst contact opneemt met de betrokken medewerker van ons Fonds. Je kan je klacht sturen naar: klacht@oranjefonds.nl

Klachtenreglement

Fraude

Als u een vermoeden van fraude heeft door een organisatie die een financiële bijdrage van ons heeft aangevraagd en/of ontvangen, neem dan contact op via fraude@oranjefonds.nl.

Vermogen

Het Oranje Fonds is een hybride fonds. Onze inkomsten komen enerzijds uit fondsenwerving en loterijen en anderzijds uit de beleggingsresultaten van ons eigen vermogen. Met de inkomsten uit ons eigen vermogen bekostigen we in ieder geval de kosten van onze eigen organisatie zodat alle externe inkomsten direct aan de doelstelling besteed kunnen worden.

Meer over ons vermogen

Salariëring directeur

Er zijn regels voor de inkomens van directeuren van goede doelen, met de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de semipublieke sector als uitgangspunt. Het salaris van onze directeur valt onder deze norm.

Statuten

Het Oranje Fonds wil graag een zo groot mogelijk deel van de uitgaven besteden aan de doelstelling. Daarom wordt ernaar gestreefd om de kosten van beheer en administratie en de wervingskosten elk maximaal ongeveer 5% van de lasten te laten zijn, zodat 90% of meer van de lasten wordt besteed aan de doelstelling.

Voor ieder jaar wordt in de begroting vastgelegd wat de gewenste situatie is en in de jaarrekening wat is gerealiseerd:


Ben je benieuwd naar onze statuten? Lees deze gerust door.

Bekijk onze statuten

English version

Regels vanuit de wet en branche

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Postfilter - personen in dit register sturen we geen post indien er geen relatie is 
Gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN)
Gedragscode van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
Regels vanuit het CBF-Keur voor goede doelen, zoals regels voor goed bestuur, voor doelmatige besteding van middelen en voor verantwoording in Jaarverslag en Verantwoordingsverklaring