Bestuur en commissies

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft het Oranje Fonds naast een professioneel bureau ook een bestuur en verschillende commissies.

Het Oranje Fonds hanteert het one-tier bestuursmodel. Dat houdt onder meer in dat er een uitvoerende bestuurder is, mw. Sandra Jetten, en onderstaande niet-uitvoerende bestuurders. De taken van de niet-uitvoerende bestuurders zijn:

 • Toezicht houden: het fungeren als intern toezichthoudend orgaan, waarbij in toezicht, advies en werkgeverschap ten aanzien van het uitvoerend bestuur en de uitvoerende bestuurder(s) wordt voorzien. 
 • Advies geven en klankbord zijn: de uitvoerende bestuurder(s) met raad en daad terzijde staan en adviseren, stimuleren en ondersteunen bij de uitvoering van diens taak en daarbij fungeren als klankbord.

 
De niet-uitvoerende bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een maximale termijn van tweemaal vier jaar. Volgens de statuten kan het bestuur besluiten in bijzondere gevallen een bestuurslid te benoemen voor een derde termijn. Bekijk de nevenfuncties van de directeur-bestuurder en het bestuur.

Bestuur Oranje Fonds

Drs. D.A. Benschop (voorzitter)

Voormalig President & CEO Royal Schiphol Group N.V.
tot 01-07-2024

J.P. de Kreij (portefeuille financiën)

Voormalig vicevoorzitter en CFO van Koninklijke Vopak N.V.
tot 01-05-2025

Mr. P.C. van Hoeken (plaatsvervangend portefeuille financiën)

Voormalig Chief Risk Officer Intertrust Group
tot 22-05-2025

Prof. dr. K. Putters (plaatsvervangend voorzitter)

Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER)
tot 10-10-2024

Drs. J. Goewie

Partner Shaping Impact Group en Executive coach via in-sync coaching
tot 01-06-2026

Prof. dr. H. Ghorashi

Hoogleraar Diversiteit en Integratie, Afdeling SOCIOLOGIE, Vrije Universiteit Amsterdam
tot 01-11-2026

Drs. J. van den Berg, MBA

Voorzitter Raad van Commissarissen Achmea
tot 01-07-2025*

Drs. T. van Ark

Voorzitter Schoonmakend Nederland
tot 01-01-2027*

Prof. dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
tot 01-04-2027*

(*herbenoembaar voor tweede termijn)

Audit, Risk & Compliance Commissie

De Audit, Compliance & Risico Commissie is, onder verantwoordelijkheid van het niet uitvoerend bestuur, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes:

 • J.P. de Kreij  (voorzitter)
 • mr. P.C. van Hoeken
 • drs. J. van den Berg 

Beleggingscommissie

Deze commissie adviseert het bestuur over het te voeren beleggingsbeleid, ziet toe op de uitvoering en de resultaten ervan en levert een bijdrage aan de kwaliteit, de objectiviteit en het risicobeheer van het beleggingsbeleid.

 • J.P. de Kreij (voorzitter)
 • mr. P.C. van Hoeken
 • drs. J. van den Berg
 • drs. J. Goewie

Impact- en prijzencommissie

Deze commissie adviseert het bestuur over het te voeren impactbeleid, ziet toe op de uitvoering en de resultaten ervan en levert een bijdrage aan de kwaliteit, het lerende karakter en de objectiviteit van het impactbeleid. Daarnaast stelt de commissie onder meer de winnaars vast van de Appeltjes van Oranje en de Tom Sebastiaan Gans Prijs.

 • prof. dr. K. Putters (voorzitter)
 • prof. dr. H. Ghorashi
 • drs. J. Goewie 
 • drs. T. van Ark
 • mr. P.C. van Hoeken

Commissie Mens en Organisatie

Deze commissie beoordeelt het functioneren van de directeur van het Oranje Fonds en houdt zich bezig met taken op het gebied van mens en organisatie:

 • drs. D.A. Benschop (voorzitter)
 • prof. dr. K. Putters
 • J.P. de Kreij
 • drs. T. van Ark