Algemene richtlijnen

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende sociale initiatieven. Lees hier alles over onze richtlijnen.

Initiatiefnemers die met succes geld (subsidie) aanvragen bij het Oranje Fonds, hebben in ieder geval met elkaar gemeen dat zij:

 • qua doel voldoende raakvlakken hebben met de missie en doelstelling van het Oranje Fonds;
 • behoren tot de doelgroep waar het Oranje Fonds zich op richt; 
 • bij ons aankloppen met de juiste aanleiding;
 • voldoen aan de algemene richtlijnen;
 • voldoen aan eventuele specifieke richtlijnen (zoals informele zorg, ontmoetingsruimtes of kleinschalige buurtinitiatieven).

Wat past bij het Oranje Fonds?

Het Oranje Fonds ondersteunt projecten die zich richten op het duurzaam bevorderen van een sociaal verbonden samenleving. In Nederland én het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Binnen die doelstelling vallen initiatieven die:

 • de leefbaarheid in buurten bevorderen, zoals buurtverenigingen, burenhulpdiensten of buurtmoestuinen;
 • willen verbinden en daarbij duurzaam en herhaald mensen bij elkaar brengen, waardoor er sociale netwerken kunnen ontstaan (te denken valt aan ontmoetingsruimtes of langdurige activiteitenprogramma’s); 
 • met vrijwillige inzet andere mensen ondersteunen, zoals informele zorg of maatjesinitiatieven;
 • meedoen in de samenleving mogelijk maken, zoals activerings- en emancipatieprojecten;
 • de veelvormigheid in de samenleving ten goede komen, zoals zelforganisaties, belangenorganisaties en gemengde sociale netwerken.
   

Wie kunnen een algemene aanvraag indienen?

Het Oranje Fonds richt zich duidelijk op maatschappelijke initiatieven. Daaronder vallen:

 • officiële organisaties met een sociaal-maatschappelijk doel (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen);
 • informele buurtverenigingen of buurtcommissies/-werkgroepen, voor zover het een kleinschalig buurtinitiatief betreft (geen speeltuinen).

Privépersonen, commerciële bedrijven, fondsen en overheden kunnen geen aanvraag bij het Oranje Fonds indienen.

Wanneer kunt u een algemene aanvraag indienen en waarvoor?

Aanvragers kunnen het hele jaar door bij ons aankloppen wanneer zich één van de volgende situaties voordoet:

 • u wilt een nieuw sociaal initiatief starten;
 • u bent een bestaand initiatief, maar er is een duidelijke impuls nodig om dit te versterken;
 • uw bestaande initiatief is zo succesvol dat u kans ziet om dit aanmerkelijk uit te breiden en de werking ervan te vergroten;
 • u wilt andere doelgroepen bereiken;
 • u wijzigt uw methode of wilt deze verder ontwikkelen.

In alle gevallen gaan wij er vanuit dat u goed het maatschappelijk vraagstuk weet te beschrijven dat de aanleiding vormt voor uw sociale initiatief.

De kosten waarvoor u een beroep kunt doen op het Oranje Fonds zijn in alle gevallen tijdelijk van aard. Het kan daarbij gaan om:

 • startkosten, zoals de kosten van een nieuw initiatief in de eerste jaren;
 • personeelskosten voor het ontwikkelen van nieuwe praktijken, nieuwe werkwijzen of nieuwe activiteitenprogramma’s.
 • investeringskosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;
 • activiteitskosten, zoals voor het aanschaffen van materialen of het uitvoeren van deskundigheidsbevordering.

Daarbij geldt dat u bij ons alleen financiering vóóraf kunt aanvragen. Wij dragen nooit bij in kosten die ten tijde van het indienen van de aanvraag al zijn gemaakt. 

Het Oranje Fonds is bovendien terughoudend met het toekennen van investeringsbijdragen aan grote zorg- en welzijnsorganisaties. We vinden dat deze kosten doorgaans horen tot de normale bedrijfsvoering en exploitatie van deze organisaties. 

Beoordelingscriteria algemene aanvragen

In beginsel worden aanvragen die bij ons aansluiten beoordeeld op de volgende criteria:

 • maatschappelijke relevantie: wat is de aanleiding van het initiatief, waarom is het nuttig en nodig en wat voegt het toe aan reeds bestaande initiatieven?
 • behoefte en draagvlak: wie hebben behoefte aan het initiatief en waaruit blijkt dat? Wie doen er mee om het te realiseren en met welke inzet?
 • concrete resultaten en impact: wie worden er met het initiatief bereikt en welke betekenis heeft dit voor de doelgroep?
 • kwaliteit en haalbaarheid van de projectopzet: is het plan goed uitgewerkt, is er kritisch gekeken naar wat er voor nodig is om het doel te bereiken, is er goed naar de kosten gekeken?
 • mate van vrijwillige inzet: hoeveel vrijwilligers doen er mee aan het initiatief en met welke inzet? Dus hoe vaak en voor hoeveel uur?
 • inbedding en continuïteit: is er goed nagedacht over hoe het initiatief na de aanloopperiode voortgezet kan worden? Zowel inhoudelijk als financieel?

Het spreekt voor zich dat hogere eisen worden gesteld aan een omvangrijk vernieuwingsproject dan aan een kleinschalig buurtinitiatief.

Wat sluit niet aan bij het Oranje Fonds?

Er zijn vier hoofdredenen waarom een initiatief op voorhand niet voor ondersteuning door het Oranje Fonds in aanmerking komt:

 • alle initiatieven buiten het Koninkrijk der Nederlanden maken geen kans op ondersteuning;
 • initiatieven die primair gericht zijn op het bevorderen van gezondheidszorg, kunst en cultuur,  natuur en milieu, onderwijs, politiek, religie en levensbeschouwing en sport en recreatie vallen buiten de doelstelling van het Oranje Fonds;
 • omdat het Oranje Fonds inzet op het duurzaam bevorderen van sociale samenhang komen initiatieven die incidentele en vrijblijvende middelen inzetten in beginsel niet voor een bijdrage in aanmerking. Te denken valt aan kortdurende activiteiten (zoals kerstdiners, dorpsfeesten en festivals), mediaproducties, lespakketten en onderzoek;
 • particulieren, commerciële bedrijven, fondsen en overheden kunnen geen beroep doen op het Oranje Fonds.
   

Meer weten?

Heeft u nog vragen over uw aanvraag? Het Oranje Fonds is tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 030-6564524.

Start hier uw aanvraag 

Lees onze Veelgestelde vragen

Lees onze Algemene bepalingen