Voorschot

Bijdragen van het Oranje Fonds worden altijd toegezegd in de vorm van een garantiebijdrage. Dit houdt in dat wij een eventueel tekort voor het doel waarvoor wij u een bijdrage hebben toegekend, zullen aanvullen.

Garantiebijdrage en voorschotbetaling

Daarbij houden wij rekening met andere inkomsten die u voor dat doel ontvangt. Deze werkwijze brengt met zich mee dat de definitieve hoogte van onze bijdrage (tot maximaal het bedrag dat in de toezeggingsbrief is genoemd) wordt vastgesteld aan de hand van de eindafrekening. 

Vooruitlopend op de eindafrekening kunt u met ons voorschotformulier een voorschot van maximaal 75% aanvragen.

Download formulier

Tussentijdse wijziging

Indien er ná de toezegging van het Oranje Fonds belangrijke wijzigingen optreden ten opzichte van het ingediende projectplan en de ingediende projectbegroting dient u ons hierover te informeren en met ons in overleg te treden over de eventuele gevolgen hiervan voor onze toezegging. U kunt hierbij denken aan kwesties zoals:

  • er blijkt bij nader inzien een veel betere manier  te zijn om uw doel te bereiken dan u aanvankelijk had bedacht;
  • de kosten van uw project pakken heel anders uit;
  • de fondsenwerving  valt tegen, waardoor u uw project moet afslanken;
  • de fondsenwerving verloopt juist heel voorspoedig, waardoor er meer middelen zijn toegezegd dan nodig is.