Fonds op Naam: VN Decennium Sociaal

Het Oranje Fonds heeft met hulp van het Ministerie van SZW het Oranje Fonds op Naam VN Decennium Sociaal opgezet in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Uit dit speciale fonds ondersteunen wij sociale initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn die bijdragen aan de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst. Dat wil zeggen mensen die zelf of waarvan hun (voor)ouders afkomstig zijn uit Kaapverdië, Suriname, Caribisch Nederland (BES eilanden), Curaçao, Aruba en Sint Maarten en sub-Sahara Afrika.

Doel

Het gaat binnen het Fonds op Naam om sociale initiatieven gericht op het maken van verbinding tussen mensen van Afrikaanse en niet-Afrikaanse afkomst, waarbij uitsluitingsmechanismen zoals, stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme worden geadresseerd. 

Ook initiatieven met een focus op emancipatie, verschillende generaties, man-vrouw verhoudingen of kwesties rond seksuele diversiteit binnen de doelgroep van mensen van Afrikaanse afkomst vallen binnen de criteria. Het Oranje Fonds heeft deze onderwerpen hoog op de prioriteitenlijst staan in het meerjarenbeleidsplan en ziet in het VN Decennium Sociaal Fonds een mooie kans hieraan uiting te geven.

Criteria VN Decennium Sociaal Fonds

Initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds op Naam als zij voldoen aan de specifieke criteria voor het Fonds op Naam en daarnaast ook passen binnen de kaders van het reguliere bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. Lees, om teleurstellingen te voorkomen, zowel de onderstaande criteria als onze reguliere richtlijnen dus goed door.

Het project is gericht op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse (met name sub-Sahara) afkomst onderling en met andere doelgroepen in de Nederlandse samenleving en moet ten goede komen aan de doelgroep. Met als aantoonbaar doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de doelgroepen van het VN Decennium en het versterken van de sociale cohesie. Bijvoorbeeld door: 
• Versterken van de eigen sociale positie in de samenleving.
• Tegengaan van vooroordelen, stereotype beeldvorming of racisme.
• Duurzame interetnische ontmoeting, begrip en wederzijdse hulprelaties.

Het project is tevens gericht op het vergroten van kennis over een of meer van de volgende thema’s:
• Over de maatschappelijke noden bij de diverse doelgroepen van het VN Decennium.
• Het effect van (anti-zwart) racisme in onze samenleving.
• Methodieken om stereotypen, vooroordelen en racisme te voorkomen dan wel tegen te gaan.
• Methodieken die inclusie en interetnische samenwerking bevorderen.
• Methodieken die de empowerment en emancipatie van de diverse doelgroepen versterken.

Wat sluiten we uit van een bijdrage binnen het Fonds op Naam VN Decennium Sociaal?
• Initiatieven die eerder door het Ministerie van SZW zijn gehonoreerd binnen het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Als er sprake is van een doorontwikkeling, uitbreiding of opschaling  kunnen deze projecten mogelijk wel in aanmerking komen voor een bijdrage van het Oranje Fonds. ​
• Initiatieven die niet binnen de reguliere richtlijnen van het Oranje Fonds passen. 

Bijdrage 

Aanvragen kunnen in aanmerking komen voor een bedrag van max. €25.000,-  uit het Fonds op Naam VN Decennium Sociaal. Een bijdrage wordt toegezegd op basis van co-financiering. In geval van een uitgebreidere aanvraag kan het Fonds een grotere bijdrage overwegen en uit het reguliere budget van ons Fonds aanvullend financieren. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het plan, en daarnaast moet er sprake zijn van een breed financieel draagvlak.

Aanvullend

Het Oranje Fonds richt zich vanuit haar brede doelstelling en bestedingsbeleid op de gehele samenleving. Vanuit onze doelstelling is het een meerwaarde om het VN Decennium te kunnen versterken. Ook initiatieven door en voor doelgroepen die buiten de kaders van dit Fonds op Naam passen maar wel gericht zijn op andere vormen van racisme en uitsluiting en de inclusie en empowerment kunnen zich wenden tot ons Fonds. Dit is ook een van de speerpunten van ons laatste Meerjarenbeleidsplan. Indien dergelijke initiatieven passen binnen onze doelstellingen en ons bestedingsbeleid, kunnen wij dergelijke initiatieven ondersteunen.

Het Fonds op Naam sluit echter aan bij de doelstelling van het VN Decennium voor mensen met een Afrikaanse achtergrond. Overigens sluit dat initiatieven gericht op andere vormen van discriminatie niet uit mits deze verweven zijn met anti-zwart racisme. Zo kunnen er initiatieven van zwarte vrouwen, of van de zwarte LHBTQ of islamitische doelgroep worden ingediend die op het snijvlak liggen van gender en ras/etniciteit of seksualiteit en ras/etniciteit of ras en religie.

Achtergrond Fonds op Naam

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zowel Prins Bernhard Cultuurfonds als het Oranje Fonds benaderd voor het inrichten van een Fonds op naam dat aansluit bij het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Beide fondsen hebben een brede doelstelling, zijn in het gehele Koninkrijk werkzaam en hebben een infrastructuur om zowel kleinschalige als grote projecten te kunnen beoordelen en te ondersteunen. Door bij beide Fondsen een fonds op naam in te richten kunnen zowel sociale als culturele en kunstzinnige initiatieven ondersteund worden. Daarom VN Decennium Fonds Sociaal (Oranje Fonds) en VN Decennium Fonds Cultuur (Prins Bernhard Cultuurfonds).

Caribisch deel van het Koninkrijk

Het Oranje Fonds draagt bij aan initiatieven binnen het gehele Koninkrijk en dus ook in de landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en bijzondere gemeentes (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in de Cariben. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen ingediend worden via de Samenwerkende Fondsen Cariben. Op elk eiland is een lokale adviseur of een lokaal adviesorgaan dat aanvragen in behandeling neemt. Voor meer info: www.samenwerkendefondsen.org.

Meer informatie en aanvragen

Een aanvraag doet u - vanaf eind augustus 2018 - via Mijn Oranje Fonds. In het systeem kiest u voor het formulier ‘VN Decennium Sociaal’. Aanvragen die op een andere manier binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Door een intelligent systeem beantwoordt u alleen vragen die op uw initiatief van toepassing zijn.
U kunt de gehele aanvraag, inclusief alle bijlagen, via Mijn Oranje Fonds naar ons versturen. U hoeft het dus niet meer te printen en te voorzien van een handtekening.
Informatie over onze reguliere richtlijnen voor het doen van een aanvraag vindt u hier

Meer informatie? Neem dan contact op met projectadviseur Maayke Botman via maayke.botman@oranjefonds.nl of 030 6564524. Mocht u meer in algemene zin advies nodig hebben over het doen van een aanvraag en het schrijven van een projectplan in het kader van het VN Decennium, kunt u zich ook wenden tot OCAN. OCAN biedt hierin ondersteuning. 

Interessante links:
Prins Bernhard Cultuur Fonds - FoN VN Decennium Cultuur
www.africandescent.nl/home
Kennisplatform Integratie & Samenleving