Vermogens- en beleggingsbeleid

Het Oranje Fonds is een hybride fonds. Onze inkomsten komen enerzijds uit fondsenwerving en loterijen en anderzijds uit de beleggingsresultaten van ons eigen vermogen. Met de inkomsten uit ons eigen vermogen bekostigen we in ieder geval de kosten van onze eigen organisatie zodat alle externe inkomsten direct aan de doelstelling besteed kunnen worden.

Een solide vermogens- en beleggingsbeleid is het fundament van ons werk. Dankzij deze financiële basis bevorderen we dagelijks de betrokkenheid in de samenleving. Dit doen we met een vermogen van circa € 200 miljoen.

Vermogensbeleid

Ons vermogen is een zelfstandige bron van inkomsten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeleid. Centraal in het beleid staan: de instandhouding van het vermogen (meegroeiend met de inflatie) en een verantwoorde maatschappelijke belegging van het vermogen. De opbrengsten uit het vermogen worden in de eerste plaats aangewend om de kosten van onze eigen organisatie te dekken. Daarnaast kan het vermogen, of de opbrengst daarvan, jaarlijks voor maximaal € 5 miljoen worden aangesproken ter versterking van ons toekenningenbudget. De hoogte van deze versterking wordt per jaar vastgesteld en is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Beleggingsbeleid

Bij het vermogensbeheer moeten we niet alleen op de kosten en het rendement letten, maar stellen we ons ook ten doel het vermogen maatschappelijk verantwoord en zo veel mogelijk ‘missiegerelateerd’ te beleggen.

Het Fonds gebruikt hierbij een defensief beleid waardoor tussentijdse correcties in de praktijk vrijwel niet voorkomen. Het Oranje Fonds hanteert de volgende spreiding:

  • 70% vastrentende waardes
    (bijv. obligaties en deposito’s)
  • 10% vastgoed
  • 20% aandelen.

Ons streefrendement ligt tussen de 3,5% en 4%. Bij het huidige vermogen van € 200 miljoen is een rendement van 3% voldoende om de kosten van onze eigen organisatie te betalen. Het resterende rendement wordt gebruikt voor het inflatiebestendig houden van het vermogen en eventueel voor financiering van bijzondere programma’s of initiatieven.

Meer weten?

Bekijk het jaarverslag (incl. jaarrekening) op www.oranjefonds.nl/jaarverslag