Veel gestelde vragen vermogensbeleid

In onderstaand overzicht leest u enkele veel gestelde vragen over ons vermogensbeleid. Heeft u naar aanleiding hiervan aanvullende vragen, neemt u dan contact met ons op of bekijk ons online jaarverslag.

Hoeveel vermogen heeft het Oranje Fonds?

Het Oranje Fonds heeft een vermogen van circa € 200 miljoen.

Hoe komt het Oranje Fonds aan dit vermogen?
Het vermogen is sinds 1948 (de oprichting van het Juliana Welzijn Fonds) geleidelijk gegroeid door o.a. schenkingen en beleggingen.

Hoe duurzaam is het vermogensbeleid van het Fonds?

Duurzaamheid staat centraal in onze beleggingsportefeuille. We beleggen ons vermogen in duurzame fondsen die actief bijdragen aan sociale cohesie en sociale participatie, uiteraard onder handhaving van de gewenste beleggingsopbrengst op lange termijn.

Welke portefeuillestructuur hanteert het Oranje Fonds voor het belegde vermogen?

Vanaf 2009 investeert het Oranje Fonds haar vermogen alleen in duurzame beleggingen die idealiter ook een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in Nederland. In 2009 wisten we al € 80 miljoen aan vrijkomende deposito’s in deze lijn te herbeleggen bij Staalbankiers (50%) en bij Triodos Bank (50%). Beiden in een depotportefeuille met vastrentende waarden. In de loop van 2010 werden de overige beleggingen omgezet, onder meer in vastgoedinvesteringen en in Stadsherstel N.V’s. In het beleggingsbeleid hanteert het Oranje Fonds de uitgangspunten: relevantie, reputatie, rust, resultaat, risico en rendement.

Hoe verloopt de besluitvorming over het vermogen?

Het bestuur van het Oranje Fonds besluit over het vermogen. Er is een bestuurscommissie, de Auditcommissie, die samen met de directeur de besluiten van het bestuur voorbereidt en uitvoert.

Welke invloed heeft de crisis op het vermogen van het Oranje Fonds?

Zoals bij veel organisaties was 2008 ook voor het Oranje Fonds een tegenvallend beleggingsjaar. Het rendement was -20,9%. Gezien de situatie op de financiële markten heeft het Oranje Fonds eind 2008 de rendementsverwachting voor 2009 naar beneden bijgesteld. Het beleggingsresultaat in 2009 bedroeg uiteindelijk 10,8%.

Welke invloed heeft de crisis op het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds?

In roerige tijden blijft het Oranje Fonds doen waar het voor is: het geven van financiële ondersteuning ter versterking van de sociale samenhang. Uiteraard blijven we alert op ontwikkelingen, die van belang zijn voor het Oranje Fonds. Zo nodig passen we ons bestedingsbeleid aan.

Hoe is het beheer van het vermogen geregeld?

Het vermogen wordt beheerd door vier externe partijen voor ieder niet meer dan 50%. Zij rapporteren maandelijks aan het Fonds en worden beoordeeld over een 3-jaars horizon. Zij voeren het beheer op grond van een door het bestuur vastgesteld mandaat.

Aan welke criteria voldoet het vermogensbeheer van het Oranje Fonds?

Het vermogensbeleid van het Oranje Fonds past binnen de VFI-richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. Het Oranje Fonds is aangesloten bij de FIN, de vereniging van Nederlandse vermogensfondsen, en onderschrijft haar gedragscode.

Mag het Oranje Fonds zijn vermogen zomaar aanspreken?

De organisatiekosten van het Oranje Fonds worden gedekt vanuit het eigen vermogen. Alle inkomsten uit loterijen en fondsenwerving komen zo voor 100% ten goede aan de doelstelling van het Fonds. Het financiële beleid is erop gericht deze unieke duurzame situatie te kunnen handhaven. Het vermogen, of de opbrengst daarvan, kan jaarlijks voor maximaal € 5 miljoen worden aangesproken ter versterking van het toekenningenbudget. De hoogte van deze versterking wordt per jaar vastgesteld en is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Hoe werkt een Fonds op Naam bij het Oranje Fonds?

Mensen die willen investeren in sociaal welzijn kunnen een deel van hun vermogen onderbrengen bij het Oranje Fonds. Dit kan in een Fonds op Naam. In beginsel is zo’n Fonds op Naam bedoeld voor onbepaalde tijd en wordt het door het Oranje Fonds apart beheerd en geadministreerd. Het Oranje Fonds selecteert goede initiatieven binnen de doelstelling en verzorgt alle bijdragen. Die doen we doorgaans uit de renteopbrengst van het Fonds op Naam. De hoofdsom blijft zo in tact. De precieze regels en werkwijze van een Fonds op Naam worden in overleg met de schenker vastgesteld.