Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 30 miljoen aan onze doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 9000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen:

  • ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
  • uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
  • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld
Vanuit onze expertise zorgen we er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we een bepaald aandachtsgebied binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te implementeren. Daarnaast initiëren we eigen campagnes, projecten en bijeenkomsten.

Missie

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

  • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
     
  • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland.

Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 9.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden.

Meedoen op maat
Meedoen aan de samenleving kent verschillende kanten. Niet iedereen heeft op elk moment in zijn leven behoefte aan dezelfde vorm van meedoen. Voor een jongere die zijn leven wil opbouwen is economische participatie een voorwaarde om een goed en gelukkig bestaan op te bouwen. Voor een vitale oudere die terugziet op een werkzaam leven kan het vooral van belang zijn om als vrijwilliger een betekenisvolle bijdrage te blijven leveren aan de samenleving, om daarmee ook verbonden te blijven. En dertigers en veertigers die in het spitsuur van hun leven zijn met de zorg voor eigen gezin en mogelijk de mantelzorg voor hun ouders willen wel bijdragen aan hun omgeving, maar niet structureel en gedurende grote aantallen uren per week. Al deze vormen van deelnemen zijn echter van belang. Lees meer in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 'Meedoen op maat'.

Download

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019: Meedoen op maat  Statuten Stichting Oranje Fonds

Investeren in een sociale samenleving

Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, van De Nederlandse Loterij en uit giften en legaten. Daarnaast werken we steeds meer samen met andere partijen in de samenleving zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven. We zijn een goede partij voor iedereen die wil investeren in de sociale kant van de samenleving, vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om op een steeds duurzamere manier te investeren in de sociale sector.

Aanvragen

Organisaties die actief zijn aan de sociale kant van de samenleving kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van het Oranje Fonds.