De rol van het Oranje Fonds

Voor het Fonds is het van belang dat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het vergroten van de sociale participatie, het creëren van goede uitgangsposities hiertoe en het wegnemen van barrières zijn al jaren leidende principes in het (bestedings)beleid van ons Fonds.

Op het specifieke terrein van schooluitval heeft het Oranje Fonds reeds meerdere projecten ondersteund. Het gaat om een aanvulling op het primaire onderwijsaanbod, gericht op andere kennis, vaardigheden en attitudes. Zo hebben wij het Stimuleringsprogramma Mentorprojecten. Hiermee richten wij ons op het verbeteren van de schoolresultaten en het voorkomen van schooluitval, maar vooral op leerlingen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Onderwijs
Uit het onderzoek van Verwey-Jonker blijkt, op basis van cijfers van het CBS, dat circa 20 % van al het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband plaatsvindt in het onderwijs. Er zijn in ons land veel mooie initiatieven die gebruik maken van vrijwillige inzet. Met sport, huiswerkbegeleiding en het creëren van stages, al dan niet met ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, vergroten zij de kansen van jongeren binnen het onderwijs. Zo leveren zij direct of indirect een bijdrage aan het met succes afronden van de schoolcarrière en het ondersteunen van jongvolwassenen.

Vrijwilligers
In een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en de bal (terug)legt bij de burger als het gaat om zorg voor de eigen leefomgeving en zijn naasten kan het Oranje Fonds helpen. Het Oranje Fonds zet de komende jaren in op de stimulering van actief burgerschap. Wanneer mensen zich al op jonge leeftijd inzetten als vrijwilliger neemt de kans toe dat zij dit ook op latere leeftijd zullen blijven doen. Daarnaast wil het Oranje Fonds zich richten op bedrijven en individuen die aan deze beweging van eigen initiatief en verantwoordelijkheid willen bijdragen.

Het Oranje Fonds wil een knooppunt zijn waar geld, goederen, kennis en menskracht elkaar vinden.